• 0342 360 1050

Tuncay ÇEVİK

Şube Müdür V

YAPI KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

Proje ve Emlak Yönetimi Şube Müdürü, Daire Başkanı’ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca mevcut yapıların büyük onarımlarının ve yapılmakta olan yeni inşaatların programa alınması, fizibilitelerinin yapılması, keşif özetlerinin hazırlanması, projelerinin yapılması/yaptırılması, yaklaşık maliyetlerin hesaplanarak ihale edilme aşamasına getirilmesi,  ve hakediş hesaplarının incelenmeleri, kurum içi ve kurum dışı her türlü yazışmayı yapmak ve iletişim konularında Daire Başkanı’na yardımcı olur. Buna göre;

 • Yeni yapılacak inşaatları ve büyük onarımları programa almak,
 • Fizibilitelerinin hazırlanarak keşif özetlerinin çıkarılmasını sağlamak,
 • Proje taslaklarının hazırlanmasını asıl projenin yapılmasını sağlamak,
 • İhale şartnamelerinin hazırlanmasını sağlamak ve  her türlü evrak ve dokümanı hazırlayarak ihalenin yapılmasını sağlamak,
 • Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak ve takip etmek,
 • Kurum içi ve dışı ilgili kişilerle, kurumlarla ve kuruluşlarla her türlü iletişimin (telefon, fax veya e-mail )  kurulmasını sağlamak,
 • Daire Başkanlığı bünyesindeki personelin işe devam cetvelini düzenlemek ve takibini yapmak,
 • Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan personeli görevlendirmek ve takibini yapmak,
 • Hizmet alanına giren işlerle ilgili olası aksamaları gidermek için toplantılar düzenlemek, yönetmek ve hizmet konusu alanına giren işlerle ilgili toplantılara katılmak,
 • İnşaatları devam eden tüm yapı işlerinin seviyeleri, ödeme durumları ve ödenekleri ile ilgili işlerin takibini yapmak ve kayıtlarını tutmak,
 • İnşaatların hakedişlerinin ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmasını sağlamak,
 • Yıllık, haftalık ve günlük iş programlarının hazırlanmasını  ve zamanında tamamlanmasını sağlamak,
 • Yürütülen işlerle ilgili yıllık, haftalık ve günlük faaliyetleri planlamak ve takip etmek,
 • Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatlardaki gelişme ve değişikliklerin takibini yapmak, konu hakkında Daire Başkanını bilgilendirmek ve bünyesinde çalışan personelin de gelişmeleri öğrenmelerini sağlamak,
 • Şube Müdürlüğü bünyesindeki personelin  birbirleri ile uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlamak,
 • Daire Başkanlığı bünyesindeki personelin her türlü araç-gereç ve malzeme ihtiyacını tedarik etmek,
 • Kaynakları etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun bir şekilde kullanmak ve kullanılmasını sağlamak,
 • Mevzuat uyarınca üstleri tarafından verilen ve hizmet alanına giren diğer görevleri de yerine getirmek
 •  Yapıların ve tesislerin tekniğine uygun inşa edilmesini sağlamak.
 •  İş ve işçi güvenliği tedbirlerinin tam olarak alınmasını denetlemek.
 •  Şantiye düzenini sağlamak. Kampus düzenini korumak için inşaat malzemelerinin ve atıklarının kontrollü stoklanmasını sağlamak.
 •  Yıllık ödenek doğrultusunda, yıllık ve aylık iş programlarını hazırlamak ve gerçekleşmesini sağlamak.
 •  Aylık hakedişleri hazırlamak ve hakediş inceleme birimine vermek.
 •  Geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak.
 •  Birim fiyatı belli olmayan imalatların analizlerini yapmak.
 •  Süre uzatım kararlarını hazırlamak.
 •  Keşif artışlarını hazırlamak.
 •  Tasdik edilen projelerin kesin metrajlarını hazırlamak.
 •  Yaklaşık maliyetlerin ve teknik hazırlıkların yapılması.
 •  Geçici ve kesin kabul sonrası kesin hesapları yapmak.